KVALITETSPOLICY

RK Teknik i Gusum AB står för ett totalt åtagande mot sina kunder, där kvalitetshänsyn ingår.

Vi skall ständigt bedriva kvalitetsförbättringsarbete. Våra insatser skall grundas på vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, innebärande att kvalitetsfrågor skall vägas in i samtliga beslut av relevans.

Vi skall i vår verksamhet öka förbättra kvaliteten genom att:

• Ledningen verkar för att resurser finns för förbättringsarbetet.
• Utföra arbete enligt kontrollplaner med tillhörande egenkontroller i verksamheten.
• Förebygga och minska kvalitetsproblem.
• Utbilda och motivera medarbetarna till ansvarsfullt kvalitetsmässigt agerande.
• Använda kvalitetssäkrade underleverantörer så långt som möjligt.
• Samarbeta med underleverantörer för bästa kvalitetsval inom produkter och tjänster.

Vi skall för att säkerhetsställa ett effektivt och välstrukturerat kvalitetsarbete använda oss av rutiner i RK Tekniks Företagshandbok. Vi åtar oss att bedriva verksamheten i enlighet med tillämpliga kundkrav, standardkrav, lagstiftning samt övriga krav som rör kvalité.

MILJÖ

RK Teknik i Gusum AB står för ett totalt åtagande mot sina kunder, medarbetare och omgivning där även miljöhänsyn ingår.

Vi skall ständigt bedriva miljöförbättringsarbete. Våra insatser skall grundas på vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, innebärande att miljöfrågor skall vägas in i samtliga beslut av relevans.

Vi skall från vår verksamhet minimera påverkan på miljön genom att:

• Ledningen verkar för att resurser finns för förbättringsarbetet.
• Källsortera vårt avfall och prioritera återanvändning, återvinning och energiutvinning fram för deponering.
• Hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
• Förebygga och minska utsläpp och störningar från vår produktionsanläggning.
• Utbilda och motivera medarbetarna till ansvarsfullt miljömässigt agerande.
• Använda miljösäkrade underleverantörer så långt som möjligt.
• Samarbeta med underleverantörer för bästa miljöval inom produkter, förpackningar och transporter.

Vi skall för att säkerhetsställa ett effektivt och välstrukturerat miljöarbete använda oss av rutiner i RK Tekniks Företagshandbok. Vi åtar oss att bedriva verksamheten i enlighet med tillämplig lagstiftning och övriga krav som rör miljön.

ARBETSMILJÖ

RK Teknik i Gusum AB står för ett totalt åtagande mot sina kunder, medarbetare och omgivning där även hänsyn till arbetsmiljön ingår.

Vi skall ständigt bedriva förbättringsarbete inom arbetsmiljö. Våra insatser skall grundas på vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, innebärande att arbetsmiljöfrågor skall vägas in i samtliga beslut av relevans.

Vi skall i vår verksamhet upprätthålla en god och säker arbetsmiljö genom att:

• Utföra riskanalyser.
• Utföra kontinuerliga skyddsronder och uppföljningar.
Förebygga och minska olyckor/tillbud.
• Utbilda och motivera medarbetarna till ansvarsfullt arbetsmiljömässigt agerande.
• Använda säkra maskiner med utarbetade instruktioner och dokumentation.
• Samarbeta med underleverantörer för att välja produkter och tjänster som skapar en god och säker arbetsmiljö.

Vi skall för att säkerhetsställa ett effektivt och välstrukturerat arbetsmiljöarbete använda oss av rutiner i RK Tekniks Företagshandbok. Vi åtar oss att bedriva verksamheten i enlighet med tillämplig lagstiftning och övriga krav som rör arbetsmiljön.